TractamentsLocalitzacióINFORMACIÓ LEGAL

Responsable: Jordi Caballol Canyelles
Direcció: C/ Providència 40 4t A. 08241 MANRESA
Domini: jcaballol.cat
NIF: 39355166-G
Contacte:
93 874-18-82
www.jcaballol.cat
info@jcaballol.cat

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS D'AQUESTA WEB

Aquesta web i tots els continguts que hi figuren incloent textos, imatges i  icones són propietat del Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol.

S’autoritza a la visualització, impressió i a la descàrrega dels continguts parcialment sempre i  quan sigui amb la finalitat d’obtenir informació  i/o serveis que ofereix el Centre de Teràpies  Naturals Jordi Caballol, exclusivament per a caràcter personal i privat.  Queda prohibida de manera  expressa qualsevol altre tipus d’utilització, modificació ja sigui total o parcial del seu contingut.

El Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol  no garanteix  possibles errors de connexió, i la inexistència d’interrupcions mentre s’utilitzi la web, ni que el contingut que hi figura estigui actualitzat, encara que vetllarà per evitar-los, arranjar-los i actualitzar-los respectivament.

L’accés a la web i la utilització de la informació que hi figura n’és responsable única i exclusivament  l’usuari.  El Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol no es farà responsable de cap dany, conseqüència o perjudici que puguin derivar-se de l’esmenat accés i utilització de la informació.

El Centre de Teràpies Naturals  Jordi Caballol, tampoc es farà responsable:

  • Dels possibles errors de seguritat que es puguin produir, ni dels possibles danys que puguin sorgir al sistema informàtic de l’usuari (ja sigui hardware i/o software), dels fitxers o documents que estiguin emmagatzemats a l’esmentat  equip, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als continguts i serveis d’aquesta web, d’un mal funcionament del navegador o  de l’ utilització  de versions no actualitzades del mateix.
  • De qualsevol tipus de dany o perjudici derivat de la concessió així com dels continguts d’enllaços de tercers que figurin a la web, ja que El Centre de Teràpies Naturals no pot garantir l’absència de virus i altres elements en els mateixos, que puguin alterar o malmetre el sistema informàtic de l’usuari (ja sigui hardware i/o software), dels fitxers o documents que estiguin emmagatzemats a l’esmentat  equip, excloent qualsevol tipus de responsabilitat causada a l’usuari per aquest motiu. Tampoc no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar  degut a  bloquejos o sobrecàrregues  de les  línies telefòniques o sobrecàrrega ens els sistemes d’Internet o en altres sistemes electrònics,   així com també els danys que puguin ser ocasionats per terceres persones mitjançant intromissions no permeses per l’usuari i evidentment alienes al Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol.

El Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol es reserva el dret de, modificar, rectificar, suprimir, sense avís previ i en qualsevol moment, el disseny, configuració i continguts de la web, així com també, els serveis que pugui oferir.

L’accés i l’ús d'aquesta web implica l'acceptació total  i sense reserves dels termes i condicions que figuren en el present avís legal.

 

 

 

INFORMACIÓN LEGAL

Responsable: Jordi Caballol Canyelles.
Dirección: C/ Providència 40 4t A. 08241 MANRESA
Dominio: jcaballol.cat
NIF: 39355166-G
Contacto:
93 874-18-82
www.jcaballol.cat
info@jcaballol.cat

 

CONDICIONES GENERALES DE USO DE ESTA WEB

Esta web y todos los contenidos que figuran incluyendo textos, imágenes e iconos son propiedad del Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol.

Se autoriza la visualización, impresión y a la descarga de los contenidos parcialmente siempre y cuando sea con la finalidad de obtener información y/o servicios que ofrece el Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol, exclusivamente para carácter personal y privado. Queda prohibida de manera expresa cualquier otro tipo de utilización, modificación ya sea total o parcial de su contenido.

El Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol no garantiza posibles errores de conexión, y la inexistencia de interrupciones mientras se utilice la web, ni que el contenido que figura esté actualizado, aunque velará por evitarlos, repararlos y actualizarlos respectivamente

El acceso a la web y la utilización de la información que figura es responsable única y exclusivamente del usuario. El Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol no se hará responsable de ningún daño, consecuencia o perjuicio que puedan derivarse del enmendado acceso y utilización de la información.

El Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol, tampoco se hará responsable:

  • De los posibles errores de seguridad que se puedan producir, ni de los posibles daños que puedan surgir en el sistema informático del usuario (ya sea hardware y/o software), los ficheros o documentos que estén almacenados en dicho equipo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los contenidos y servicios de esta web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
  • De cualquier tipo de daño o perjuicio derivado de la concesión así como los contenidos de enlaces de terceros que figuren en la web, ya que el Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol no puede garantizar la ausencia de virus y otros elementos en los mismos, que puedan alterar o dañar el sistema informático del usuario (ya sea hardware y/o software), los ficheros o documentos que estén almacenados en dicho equipo, excluyendo cualquier tipo de responsabilidad causada al usuario por este motivo. Tampoco se hace responsable de los daños que puedan ocasionarse debido a bloqueos o sobrecargas de las líneas telefónicas o sobrecarga en los sistemas de Internet o en otros sistemas electrónicos, así como los daños que puedan ser ocasionados por terceras personas mediante intromisiones no permitidas por el usuario y evidentemente ajenas al Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol.

El Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol se reserva el derecho de modificar, rectificar, suprimir, sin previo aviso y en cualquier momento, el diseño, configuración y contenidos de la web, así como los servicios que pueda ofrecer.

El acceso y el uso de esta web implica la aceptación total y sin reservas los términos y condiciones que figuran en el presente aviso legal.